Quyết định Về việc phê duyệt "Phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025"

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông từ năm 2025.

Ô nhiễm bức xạ điện từ - Hiểm họa vô hình – Giải pháp nào cho chúng ta!

Ô nhiễm bức xạ điện từ - Hiểm họa vô hình – Giải pháp nào cho chúng ta!