KHOA TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Liên hệ Ban chủ nhiệm Khoa.

Phòng 101, Tầng 1
Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Khoa học

Email: tnmt@tnus.edu.vn

Tel: +84(208) 2.209.895

Nội dung đã được gửi. Cám ơn bạn!