Thời khóa biểu | SINH VIÊN

Khai báo thông tin Ngoại trú trên cổng thông tin sinh viên học kỳ II năm học 2023-2024

Khai báo thông tin Ngoại trú trên cổng thông tin sinh viên học kỳ II năm học 2023-2024

Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2023-2024_K19

Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2023-2024_K19

TKB HKI năm học 2023-2024 - K18

TKB HKI năm học 2023-2024 - K18

TKB HKI năm học 2023-2024 - K19

TKB HKI năm học 2023-2024 - K19

TKB HKI năm học 2023-2024 - K20

TKB HKI năm học 2023-2024 - K20

V/v rà soát, điểm danh sĩ số và triển khai các nội dung học tập đầu Khóa cho Tân sinh viên ...

V/v rà soát, điểm danh sĩ số và triển khai các nội dung học tập đầu Khóa cho Tân sinh viên K20

V/v rà soát, điểm danh sĩ số và triển khai các nội dung học tập đầu Khóa cho Tân sinh viên ...

V/v rà soát, điểm danh sĩ số và triển khai các nội dung học tập đầu Khóa cho Tân sinh viên K20

TKB HKII năm học 2021-2022 K16, 17

TKB HKII năm học 2021-2022 K16, 17

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 Khóa 16

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 Khóa 16

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 Khóa 14,15

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 Khóa 14,15

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 17

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 17