Sứ mệnh - Tầm nhìn


Sứ mệnh

Khoa Tài nguyên và Môi trường, trường Đại học Khoa học Thái Nguyên là cơ sở  đào tạo trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực Môi trường và Quản lý Tài nguyên, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh trong cả nước, đặc biệt là khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.

Tầm nhìn

Khoa Tài nguyên và Môi trường, trường Đại học Khoa học Thái Nguyên sẽ trở thành địa chỉ đào tạo, nghiên cứu, và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực Môi trường và Quản lý tài nguyên và có vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và khu vực miền núi phía Bắc.


Bài viết liên quan