Tài liệu học tập | SINH VIÊN

Giáo trình Quy hoạch và quản lý nguồn nước

Giáo trình Quy hoạch và quản lý nguồn nước

An toàn lao động trong sản xuất - Truyện tranh

An toàn lao động trong sản xuất - Truyện tranh

Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải rắn

Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải rắn - PGS.TS. Nguyễn Văn Phước

Học phần Quản lý chất thải nguy hại

Tên học phần: Quản lý chất thải nguy hại Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Nhâm Tuất Khoa Tài ...

Học phần Kỹ thuật xử lý nước cấp

Tên học phần: Kỹ thuật xử lý nước cấp Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Nhâm Tuất Khoa Tài nguyên ...

Học phần Quy hoạch Quản lý Tài nguyên nước

Tên học phần: Quy hoạch Quản lý Tài nguyên nước Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Bích Hạnh Khoa ...

Học phần Công nghệ môi trường

Tên học phần: Công nghệ môi trường Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thu Huyền Khoa Tài nguyên ...

Học phần Phân loại đất và xây dựng bản đồ đất

Tên học phần: Phân loại đất và xây dựng bản đồ đất Giảng viên phụ trách: TS. Đỗ Thị Vân Hương Khoa ...

Học phần Quy hoạch chính sách sử dụng đất

Tên học phần: Quy hoạch chính sách sử dụng đất Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Bích Liên Khoa ...

Học phần Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

Tên học phần: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị ...

Học phần Môi trường phát triển bền vững

Tên học phần: Môi trường phát triển bền vững Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Hồng Viên, ThS. ...

Học phần Quản lý môi trường

Tên học phần: Quản lý Môi trường Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Đông

« 12 »