Công tác HSSV | SINH VIÊN

Thông báo v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2020 bằng hình thức trực ...

Để đảm bảo công tác hỗ trợ và giải quyết kịp thời các vấn đề về chế độ chính sách, trường Đại học ...

Thông báo v/v Gia hạn tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2020.

Thông báo v/v Gia hạn tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2020.

Thông báo V/v tạm hoãn nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính ...

Trường ĐHKK thông báo tạm hoãn nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2020 đối với sinh viên hệ ...