Học viên cao học của Khoa Tài nguyên và Môi trường nhận học bổng Nagao tại Việt Nam năm học 2022-2023


Căn cứ vào Thông báo kết quả phê duyệt danh sách các học viên được cấp học bổng năm học 2022-2023 của Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF), Nhật Bản, chúc mừng 5 học viên cao học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường- Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên đã được cấp học bổng năm học 2022-2023. Trong đó 2 học viên cao học QLTN&MT K15 được cấp học bổng Nagao lần đầu và 3 học viên cao học QLTN&MT K14 lần hai.

Học viên cao học QLTN&MT K15 được cấp học bổng lần 1:

1. Trần Linh Lan – Cán bộ Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường- Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh

2. Lương Văn Bình – Cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Học viên cao học QLTN&MT K14 được cấp học bổng lần 2:

1. Phạm Chi Linh - Chuyên viên thủ tục đầu tư Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group

2. Phạm Thị Quyên - Cán bộ Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường- Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh

3. Nguyễn Thị Thúy Lan - Cán bộ Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường- Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh

Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF) là một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản được thành lập năm 1989, với sứ mệnh thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên tại các nước đang phát triển. Ở Việt Nam, Quỹ NEF hỗ trợ tài chính cho các học viên cao học (HVCH) của các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, đang theo học chương trình đào tạo thạc sĩ liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, sinh học, sinh thái học, lâm nghiệp, nông nghiệp, khoa học Trái đất và môi trường.

Từ năm 1995, Quỹ NEF đã chọn Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội làm cơ quan đại diện duy nhất tại Việt Nam. Thông qua tổ chức và điều phối của Viện, đến nay Quỹ NEF đã cấp tổng số 723 suất học bổng cho các HVCH trên toàn quốc. Năm học 2022-2023, Quỹ NEF tiếp tục cấp 40 suất học bổng Nagao cho các HVCH của các cơ sở giáo dục đại học nhằm mục đích hỗ trợ các HVCH thực hiện nghiên cứu khoa học hoặc thực hiện luận văn tốt nghiệp.


Bài viết liên quan