Thông tin về chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường


Chuyên ngành đào tạo: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

Mã chuyên ngành: 8850101

Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường          Bậc đào tạo: Thạc sĩ

Thời gian đào tạo2 năm 

Tên văn bằng: Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và Môi trường

Đơn vị đào tạo:Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm50

Năm bắt đầu đào tạo: 2017

 

 

Bài viết khác