Khung chương trình đào tạo An toàn, sức khỏe và môi trường (HSE)


STT

TÊN HỌC PHẦN

Số TC

A

Khối kiến thức đại cương

 

1.1

Module I: Lý luận chính trị

11

1.1.1

Triết học Mác-Lênin

3

1.1.2

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

2

1.1.3

Chủ nghĩa xã hội Khoa học

2

1.1.4 

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2

1.1.5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

1.2

Module II: Ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, xã hội

32

 

Ngoại ngữ

24

 

Bắt buộc

20

1.2.1 

Kỹ năng đọc viết tiếng Anh A2

3

1.2.2

Kỹ năng nghe nói tiếng Anh A2

3

1.2.3

Tiếng Anh giao tiếp

3

1.2.4

Kỹ năng đọc viết tiếng Anh B1

3

1.2.5

Kỹ năng nghe nói tiếng Anh B1

3

1.2.6 

Tiếng anh chuyên ngành

3

 

Tự chọn

6/24

1.2.7

Tiếng Nhật giao tiếp

6

1.2.8

Tiếng Hàn giao tiếp

6

1.2.9

Tiếng Trung giao tiếp

6

 

Tiếng Đức giao tiếp

6

 

Khoa học tự nhiên,xã hội

8/10

1.2.10

Pháp luật đại cương

    2

1.2.11

Lịch sử văn minh thế giới

    2

1.2.12

Môi trường và phát triển bền vững

3

1.2.13 

Hóa học Đại cương

3

1.2.14

Giáo dục thể chất (*)

 

1.2.15

Giáo dục quốc phòng (*)

 

B

Khối kiến thức chuyên nghiệp

 

1.3

Module III: Khối kiến môi trường

29/38

 

Bắt buộc

23

1.3.1

Ô nhiễm môi trường

3

1.3.2

Đánh giá tác động môi trường

3

1.3.3 

Công nghệ môi trường

3

1.3.4 

Đánh giá nhanh môi trường

3

1.3.5 

Quản lý môi trường

4

1.3.6

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

4

 

Tự chọn

6/15

1.3.7

Hồ sơ môi trường

3

1.3.8

Sản xuất sạch hơn

3

1.3.9

Hệ thống thông tin môi trường

3

1.3.10

Xử lý ô nhiễm môi trường

3

1.4.

Module IV: Khối kiến thức an toàn sức khỏe

27/33

 

Bắt buộc

19

1.4.1 

An toàn hóa chất

3

1.4.2

An toàn và Bảo hộ lao động

3

1.4.3

An toàn phòng cháy chữa cháy

3

1.4.4 

Quản lý rủi ro môi trường lao động 

3

1.4.5

Hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn và môi trường

3

1.4.6

Huấn luyện ATLD và sơ cấp cứu

4

 

Tự chọn

9/14

1.4.7

Xây dựng kế hoạch an toàn lao động

3

1.4.8

Pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường

4

1.4.9

Vệ sinh môi trường và bệnh nghề nghiệp

4

1.4.10

Các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe và môi trường

    3

1.5

Module V: Khối kiến thức kỹ năng tin học, kỹ năng nghề nghiệp và phòng thí nghiệm

15

1.5.1

Tin học đại cương

3

1.5.2 

Vẽ kỹ thuật

3

1.5.3 

Quan trắc môi trường

3

1.5.4

Phương pháp phân tích môi trường

3

1.5.5

Ứng dụng tin học trong quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường 

3

1.6

Modul VI: Khối kiến thức phát triển kỹ năng nghề nghiệp, rèn nghề, thực tập và khóa luận tốt

21

1.6.1

Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, rèn nghề:

7

 

  • Kỹ năng làm việc nhóm.
  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.
  • Kỹ năng viết dự án.
  • Kỹ năng tư duy sáng tạo.
  • Kỹ năng kỷ luật trong công việc.

 

1.6.2

Thực tập sản xuất

7

1.6.3

Khóa luận tốt nghiệp

7

 

Tổng cộng

135

 

 

Bài viết khác