THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Mã ngành: 8850101

Mục tiêu đào tạo

- Cung  cấp đội ngũ cán bộ, chuyên gia có trình độ cao, năng lực chuyên sâu phục vụ công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường cho các tỉnh, đặc biệt khu vực miền núi và trung du phía Bắc.

Học viên hoàn thành chương trình đào tạo:

- Có thể chủ động phát hiện, đưa ra những giải pháp sáng tạo, hiệu quả cho các vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ tại các vị trí nghề nghiệp; đảm nhận được các dự án, các công trình nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

 - Thành thạo các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, tham vấn, sáng tạo trong xây dựng các giải pháp quản lý bền vững tài nguyên và môi trường; vận dụng tốt các phương pháp đánh giá, phát hiện và phân tích vấn đề, đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Có năng lực tư duy độc lập, lãnh đạo nhóm triển khai nhiệm vụ, sáng tạo trong công việc; có khả năng tham gia xây dựng chính sách, đề xuất giải pháp khoa học, kĩ thuật nhằm quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường hiệu quả, bền vững; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, nền khoa học, và sự phát triển của đất nước và nhân loại.

Vị trí công tác:

Người học có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương có liên quan đến tài nguyên và môi trường; các khu bảo tồn, các vườn quốc gia; ban quản lý các khu công nghiệp; các đơn vị sản xuất kinh doanh; các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ; có khả năng giảng dạy ở trình độ đại học, trung học chuyên nghiệp; có khả năng tham gia các chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường trong nước và hợp tác quốc tế.

Hotline: 0987.264.907 – 0914.400.428

http://tnmt.tnus.edu.vn/

https://www.facebook.com/tnmt.tnus


Bài viết liên quan