Đào tạo đại học chính quy | CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh 100 chỉ ...

Thông tin chương trình đào tạo An toàn, sức khỏe và Môi trường

- Chương trình đào tạo: AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG(Health, Safety and Environment - HSE) - ...

Thông tin chương trình đào tạo Quản lý Tài nguyên và Môi trường

- Tên ngành (cấp bằng): Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Mã ngành: 7850101 - Thời gian ...

Thông tin chương trình đào tạo Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

- Chương trình đào tạo: Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường (Technology for Environmental Treatment) - ...

Thông tin chương trình đào tạo Quản lý đất đai và Kinh doanh bất động sản

- Tên ngành (cấp bằng): Cử nhân Quản lý tài nguyên và Môi trường - Mã ngành: 7850101 - Thời gian ...

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh 100 chỉ ...