Đào tạo đại học chính quy | CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm ...

Thông tin chương trình đào tạo năm 2023: Quản lý tài nguyên và môi trường

Thông tin chương trình đào tạo năm 2023: Quản lý tài nguyên và môi trường

Khung chương trình đào tạo An toàn, sức khỏe và môi trường (HSE)

Khung chương trình đào tạo An toàn, sức khỏe và môi trường (HSE)

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh 100 chỉ ...

Thông tin chương trình đào tạo An toàn, sức khỏe và Môi trường

- Chương trình đào tạo: AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG(Health, Safety and Environment - HSE) - ...

Thông tin chương trình đào tạo Quản lý Tài nguyên và Môi trường

- Tên ngành (cấp bằng): Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Mã ngành: 7850101 - Thời gian ...

Thông tin chương trình đào tạo Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

- Chương trình đào tạo: Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường (Technology for Environmental Treatment) - ...

Thông tin chương trình đào tạo Quản lý đất đai và Kinh doanh bất động sản

- Tên ngành (cấp bằng): Cử nhân Quản lý tài nguyên và Môi trường - Mã ngành: 7850101 - Thời gian ...

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Khoa Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh 100 chỉ ...