PHÒNG THÍ NGHIỆM

Bộ máy nhân sự phòng Thí nghiệm

Phòng Thí nghiệm khoa Tài nguyên và Môi trường gồm có 3 cán bộ chủ chốt gồm 01 Trưởng phòng và 02 ...

Phòng Thí nghiệm công nghệ Môi trường (Environmental Technology Lab)

Phòng Thí nghiệm công nghệ Môi trường (Environmental Technology Lab) trang bị cho sinh viên những ...