Cơ cấu tổ chức


CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

I. BAN CHI ỦY

            - Bí thư Chi bộ: TS. Văn Hữu Tập

            - Phó Bí thư Chi bộ: TS. Nguyễn Thị Đông

            - Chi ủy viên: TS. Nguyễn ThIị Phương Mai

II. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

            - Trưởng khoa: TS. Văn Hữu Tập

            - Phó Trưởng khoa: 

III. TỔ CHỨC ĐOÀN, HỘI

            - Chủ tịch công đoàn: ThS. Trần Thị Ngọc Hà

            - Phó Chủ tịch công đoàn: ThS. Chu Thị Hồng Huyền

            - Bí thư Liên chi Đoàn: ThS. Nguyễn Thị Bích Liên

IV. TRỢ LÝ

            - Trợ lý Đào tạo, trợ lý Công tác HS - SV, trợ lý NCKH: ThS. Chu Thị Hồng Huyền

V. CÁC BỘ MÔN

1. Bộ môn Môi trường

            - TS. Văn Hữu Tập : Trưởng Bộ môn

            - PGS.TS. Ngô Văn Giới

            - TS. Nguyễn Thị Đông

            - ThS. Nguyễn Thị Hồng Viên

            - ThS. Nguyễn Thị Nhâm Tuất

            - ThS. Chu Thị Hồng Huyền

            - ThS. Nguyễn Thị Tuyết

            - ThS. Trần Thị Ngọc Hà

            - ThS. Mai Thị Lan Anh

            - ThS. Hoàng Trung Kiên

2. Bộ môn Quản lý Tài nguyên

            - TS. Vi Thùy Linh: Trưởng Bộ môn

            - TS. Kiều Quốc Lập

            - TS. Nguyễn Thị Phương Mai

            - TS. Nguyễn Anh Hùng

            - ThS. Nguyễn Thu Huyền

            - NCS. Nguyễn Thị Bích Hạnh

            - ThS. Nguyễn Thu Hường

            - ThS. Nguyễn Thị Hồng

            - ThS. Nguyễn Thị Bích Liên

            - ThS. Nguyễn Thị Mai Linh

 VI. VĂN PHÒNG KHOA

            - Văn phòng Khoa: ThS. Nguyễn Thị Mai Linh

 


Bài viết liên quan