SINH VIÊN

Học phần Môi trường phát triển bền vững

Tên học phần: Môi trường phát triển bền vững Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Hồng Viên, ThS. ...

Học phần Quản lý môi trường

Tên học phần: Quản lý Môi trường Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Đông

Học phần Tiếng anh chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Tên học phần: Tiếng anh chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Giảng viên phụ trách: TS. ...

Học phần Hệ thống thông tin địa lý

Học phần: Hệ thống thông tin địa lý Giảng viên phụ trách: TS. Kiều Quốc Lập Khoa Tài nguyên và Môi ...

« 12 »