SINH VIÊN

Học phần Quản lý môi trường

Tên học phần: Quản lý Môi trường Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Đông

Học phần Tiếng anh chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Tên học phần: Tiếng anh chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Giảng viên phụ trách: TS. ...

Học phần Hệ thống thông tin địa lý

Học phần: Hệ thống thông tin địa lý Giảng viên phụ trách: TS. Kiều Quốc Lập Khoa Tài nguyên và Môi ...

« 12 »