Tin nổi bật

Xem tất cả...

HỌC PHẦN QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Nội dung chi tiết học phần xem tại đây:1. Giáo trìnhhttps://docs.google.com/document/d/1q_4gZ8v9zPa4AWrBpELrnNlIbRmP1__ne8F6OJlyU-4/edit?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1Pz0sJPS1sDYSB3--4WWh1lzkVxfG8Eb5/view?usp=sharing2. Đề cương chi ...
18/02/2020 00:00 AM Chi tiết

HỌC PHẦN KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Nội dung chi tiết học phần xem tại đây1. Giáo trình https://drive.google.com/file/d/1CARrEHk9ZL_YI8BYdkeMdNpzwYTTNky5/view?usp=sharing2. Đề cương chi tiết học phần https://docs.google.com/document/d/1HAT67xaNfN-reUsyBU6ioumWovvq_QnBBBVTxSXmfTQ/edit?usp=sharing
18/02/2020 00:00 AM Chi tiết

HỌC PHẦN QUY HOẠCH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Nội dung chi tiết học phần xem tại đây:1. Giáo trình https://drive.google.com/file/d/1L1dbNNI-G6Qyerw5sq6TUzfkAbbmFd_I/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1wGyK-JA8ZvB5xXD9synKevtfVqKK0WPT/view?usp=sharing2. Đề cương chi ...
18/02/2020 00:00 AM Chi tiết

HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Nội dung chi tiết học phần xem tại đây1. Đề cương chi tiết học phầnhttps://drive.google.com/file/d/1Kf604WOxnPEZLnhdAQ5GyucDbchrmKiV/view?usp=sharing2. Giáo ánhttps://drive.google.com/file/d/1rA_bj13vzFSeJ-gLiYuUzKTPHmq4DhKK/view?usp=sharing3. Tài liệu tham ...
18/02/2020 00:00 AM Chi tiết

HỌC PHẦN PHÂN LOẠI ĐẤT VÀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐẤT

Chi tiết học phần xem tại đây1. Đề cương chi tiết https://drive.google.com/file/d/1kdQavxoubSgW_lKlPdjluJXrHw8AmoWQ/view?usp=sharing2. Sách giao bài tậphttps://drive.google.com/file/d/1SSrofZAIQHi6ljErEQf13kU5BxAoJ2F_/view?usp=sharing3. Tài liệu tham ...
18/02/2020 00:00 AM Chi tiết

HỌC PHẦN QUY HOẠCH VÀ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐẤT

Nội dung chi tiết học phần xem tại đây1. Đề cương chi tiết https://drive.google.com/file/d/1XdKB1XJIMGuwuFOAb0T_tuT0xUb7VwSY/view?usp=sharing2. Sổ giao bài tậphttps://drive.google.com/file/d/1ufy8JYxPPS2emVDLKuKW_-s-UIGXIfmW/view?usp=sharing3. Tài liệu tham ...
18/02/2020 00:00 AM Chi tiết

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Nội dung chi tiết học phần xem tại đây1. Đề cương chi tiết https://drive.google.com/file/d/1P4aKgXyl0alfPMqGQeRAD4TZm3RN4pcG/view?usp=sharing2. Sách giao bài tậphttps://drive.google.com/file/d/14Dt06Gl-CjITkpUbdSKZacOzogb32W4u/view?usp=sharing3. Tài liệu tham ...
18/02/2020 00:00 AM Chi tiết

HỌC PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nội dung chi tiết học phần xem tại đây1. Bài giảng: https://drive.google.com/file/d/1nVyYi6a9fZSV0p_MV-JaK3vOH8sR-hXt/view?usp=sharing2. Đề cương: https://drive.google.com/file/d/1wsX9u-hB6G3h-fdlTk08p0DhEWx6mi2-/view?usp=sharing3. Tài liệu tham ...
18/02/2020 00:00 AM Chi tiết

HỌC PHẦN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Nội dung chi tiết học phần xem tại đây1. Khung chương trình học phần https://drive.google.com/file/d/1dp5xEY-eAWmPFl8PfzB4iMBFlufF_7kU/view?usp=sharing2. Sách bài tậphttps://drive.google.com/file/d/1v2ekuf_bzKGO_oSBhZ1k_66_jbNPRstn/view?usp=sharing3. Tài liệu tham ...
16/02/2020 00:00 AM Chi tiết

HỌC PHẦN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Nội dung chi tiết học phần xem tại đây:1. Giáo trìnhhttps://drive.google.com/file/d/1VzUDJTjg8buTZwATUS8VKQURT1ibAwrV/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1C36xIqbmgAfQ9ZZEOzIGq2LSyJggrh6s/view?usp=sharing2. Đề cương chi tiếthttps://drive.google.com/file/d/1be5w8smhPh7vMoYW-LTt7ZIgM5xOJcUW/view?usp=sharing3. Sách ...
14/02/2020 00:00 AM Chi tiết

HỌC PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Xem chi tiết tài liệu tại đây https://drive.google.com/file/d/1U0QO-wnST4ane2r08wtClIUSgGV4sNQi/view?usp=sharing
14/02/2020 00:00 AM Chi tiết

Khoa Tài Nguyên & Môi trường

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1212926
Trong ngày: 209
Đang online: 16