Tài liệu khoa học | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- TRAO ĐỔI

Nghiên cứu chế tạo chất xúc tác hấp phụ từ than hoạt tính để ứng dụng xử lý các chất ô nhiễm ...

Báo cáo đề tài khoa học và công nghệ giữa trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên với Công ...

Using FeO-constituted iron slag wastes as heterogeneous catalyst for Fenton and ozonation processes ...

Using FeO-constituted iron slag wastes as heterogeneous catalyst for Fenton and ozonation processes ...

Heterogeneous catalyst ozonation of Direct Black 22 from aqueous solution in the presence of ...

Heterogeneous catalyst ozonation of Direct Black 22 from aqueous solution in the presence of metal ...