GIỚI THIỆU VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Lịch sử hình thành

Khoa Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 374/QĐ ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ngày 02 tháng 04 năm 2009 với tên khoa ban đầu là Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất trên cơ sở sát nhập hai bộ môn: Bộ môn Khoa học môi trường và Bộ môn Địa lý. Sau đó được đổi tên thành Khoa Tài Nguyên và Môi trường theo quyết định số 840/QĐ-ĐHKH ngày 5 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học. Khoa đảm nhận nhiệm vụ đào tạo nhân lực có trình độ đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường, quản lý tài nguyên môi trường và chuyên ngành địa lý. 

Khoa đang phụ trách 3 ngành đào tạo là: Khoa học Môi trường được đào tạo từ năm 2003, Địa lí tự nhiên đào tạo từ năm 2006 và Quản lý Tài nguyên và Môi trường đào tạo từ năm 2012.

Sứ mệnh

Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học (hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học) 03 ngành cử nhân: Khoa học Môi trường, Khoa học Địa lý và Quản lý Tài nguyên Môi trường. Bên cạnh công tác đào tạo, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là một mảng quan trọng trong sứ mạng của Khoa.

Tầm nhìn

Về phát triển đội ngũ: Khoa tiếp tục bồi dưỡng để nâng cao chất lượng và số lượng cán bộ có trình độ chuyên môn và năng lực công tác tốt. Phấn đấu đến năm 2018 Khoa đã có trên 60% cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ trở lên.

Về đào tạo: Khoa tiếp tục đào tạo cử nhân có trình độ cao các ngành Khoa học Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, địa lý tự nhiên cung cấp nguồn nhân lực phục vụ phát triển đất nước. Đặc biệt Khoa đào tạo nâng cao chương trình cao học cho ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao cho các tỉnh thành trên cả nước.

Về nghiên cứu khoa học: Khoa tập trung nghiên cứu, triển giao công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường, địa lí ứng dụng trong thực tế đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ

Khoa Khoa học Môi tường và Trái đất có 31 cán bộ, giảng viên cơ hữu và một số giảng viên thỉnh giảng là các Giáo sư, Phó giáo sư và Tiến sĩ của nhiều đơn vị có uy tín. Cơ cấu tổ chức gồm 01 trưởng khoa và 02 phó trưởng khoa.

Khoa có 04 bộ môn trực thuộc gồm: Công nghệ Môi trường, Quản lý Tài nguyên, Địa lý, Quản lý môi trường.

Khoa có đôi ngũ giảng viên có uy tin và nhiệt huyết trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học. Khoa hiện có 5 tiến sĩ, 23 thạc sỹ (trong đó có 11 NCS gồm 2 cán bộ đang học tập tập trung tại nước ngoài), 01 cán bộ đang học cao học, 03 cử nhân (trong đó có 02 kỹ thuật viên phòng thí nghiệm và 01 văn phòng).

Khoa cộng tác với đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành có uy tín là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đang công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội Khoa học Đất Việt Nam, Đại học Thái Nguyên và một số cơ sở khác tham gia công tác giảng dạy, hợp tác nghiên cứu khoa học.

Các chương trình đào tạo đang triển khai

Khoa đang thực hiện các chương trình đào tạo đại học: cử nhân Khoa học Môi trường, cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường, cử nhân Địa lý tự nhiên. Chương trình liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Khoa học Môi trường, chương trình tại chức ngành khoa học môi trường.

Đào tạo trình độ Đại học

Ngành Khoa học Môi trường: Thời gian đào tạo 4 năm; hệ chính quy,;bằng tốt nghiệp "Cử nhân khoa học ngành Khoa học môi trường". Chương trình này cung cấp cho sinh viên đủ kiến thức và kỹ năng làm việc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như quản lý môi trường, công nghệ môi trường và các lĩnh vực phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu. Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Có đủ kiến thức Tiếng Anh để đọc các tài liệu chuyên ngành môi trường phục vụ công tác và nghiên cứu khoa học. Có thể nghiên cứu và làm việc về lĩnh vực công nghệ xử lý ô nhiễm nước thải, chất thải rắn, khí thải… quan trắc môi trường; phân tích môi trường; đánh giá tác động môi trường; quản lý môi trường, kinh tế môi trườg.

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường: Thời gian đào tạo 4 năm; hệ chính quy; bằng tốt nghiệp "Cử nhân khoa học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường". Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đào tạo đội ngũ Cử nhân khoa học có đủ kiến thức đa ngành về lĩnh vực quản lý, sử dụng và tái tạo tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường của trường Đại học Khoa học liên tục được cập nhật, nhằm tiếp cận những vấn đề cấp bách nhất về quản lý các loại tài nguyên (đất, nước, rừng, khoáng sản, và tài nguyên biển đảo), quản lý tổng hợp và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, quy hoạch phát triển bền vững lãnh thổ, quan trắc và đánh giá tác động môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Ngành Địa lí tự nhiên: Thời gian đào tạo 4 năm; hệ chính quy; bằng tốt nghiệp "Cử nhân Địa lí tự nhiên". Đào tạo Cử nhân Địa lí nắm vững phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu Địa lí, am hiểu sâu rộng về đối tượng nghiên cứu và vai trò của Địa lí tự nhiên trong đời sống xã hội. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng truyền đạt và vận dọng kiến thức được trang bị để tham gia nghiên cứu khoa học. Đồng thời, sinh viên cũng có thể tiếp tục học tập ở bậc cao hơn và tích lũy kiến thức từ hoạt động thực tiễn để trở thành các chuyên gia tư vấn, phản biện, hoạch định và thực thi các chương trình dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu:

1. Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước rỉ rác.

2. Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải rắn.

3. Nghiên cứu hiện trạng, tác động, mức độ tổn thương và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

4. Nghiên cứu sử dụng than sinh học cải tạo đất, xử lý kim loại nặng trong đất, xử lý nước thải.

5. Nghiên cứu các mô hình sinh khí hậu, GIS và ứng dụng.

6. Nghiên cứu xử lý, phục hồi và cải tạo đất sau khai thác khoáng sản.

7. Nghiên cứu sử dụng than sinh học cải tạo đất, xử lý ô nhiễm môi trường.

8. Nghiên cứu và ứng dụng đánh giá tính thích nghi của đất đai.

9. Nghiên cứu sinh khí hậu và khí hậu nông nghiệp.

10. Nghiên cứu du lịch trong phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

11.Nghiên cứu sâu một số tính chất lý - hóa học cơ bản của đất.

12. Nghiên cứu các vấn đề ô nhiễm và giải pháp cải thiện môi trường nông thôn, đô thị, khu công nghiệp và làng nghề.

13. Nghiên cứu, đánh giá sự phát triển bền vững kinh tế-xã hội và các ngành cụ thể.

13. Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp tài nguyên phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch các ngành.

Hợp tác nghiên cứu:

Hợp tác quốc tế: Khoa đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Quy hoạch Cảnh quan, Khoa Lâm nghiệp, trường Đại học tổng hợp Georg-August Göttingen, CH Liên Bang Đức từ năm 2015.

Hợp tác trong nước: Khoa cộng tác nghiên cứu với Viện Địa lí, Viện công nghệ Môi trường – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Khoa học Đất Việt Nam.

Giải thưởng/Khen thưởng

Tập thể khoa đạt nhiều giải thưởng, khen thưởng của các cấp:

1. Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Khoa đã được công nhận là tập thể lao động xuất sắc trong năm học 2013-2014, 2014-2015.

3. Liên chi đoàn Khoa đã nhận được bằng khen từ trung ương đoàn giai đoạn 2012-2014 và nhiều giấy khen các cấp khác.

Các giảng viên trong khoa cũng được nhiều khen thưởng có giá trị:

1. Giải nhất, nhì, khuyến khích trong các triển lãm về Khoa học Công nghệ năm 2013, 2014.

2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

3. Bằng khen của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học.

4. Bằng khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ KHOA


Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ban chủ nhiệm Khoa

TS. Ngô Văn Giới

Trưởng khoa

0987343119

gioinv@tnus.edu.vn

ThS. Chu Thành Huy

Phó Trưởng khoa

0945374116

huyct@tnus.edu.vn

ThS. Mai Thị Lan Anh

Phó Trưởng khoa

0963616889

anhmtl@tnus.edu.vn

Văn phòng Khoa

Ma Thu Diễm

(0280).3703.338

mttd@tnus.edu.vn

Bộ môn Công nghệ Môi trường

TS. Văn Hữu Tập

Trưởng bộ môn

0975326936

tapvh@tnus.edu.vn

ThS. Mai Thị Lan Anh

Phó bộ môn

0963616889

anhmtl@tnus.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Nhâm Tuất

Giảng viên

0984194079

tuatntn@tnus.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

Giảng viên

0972926508

tuyet.nt@tnus.edu.vn

ThS. Lê Thị Thu Huyền

Giảng viên

0977007756

huyen1805@gmail.com

CN. Ma Thu Diễm

Văn phòng

0949375969

thudiem@tnus.edu.vn

CN. Hoàng Trung Kiêm

Kỹ thuật viên

0989216920

kienkhtn@gmail.com

CN. Nguyễn Quang Trung

Kỹ thuật viên

0973604328

nguyentrung.kdh@gmail.com

Bộ môn Quản lý môi trường

ThS. Nguyễn Thị Đông

Trưởng bộ môn

0987264907

dongnt@tnus.edu.vn

ThS. Vi Thùy Linh

Phó bộ môn

0914400428

linhvt@tnus.edu.vn

TS. Ngô Văn Giới

Trưởng khoa

0987343119

gioinv @tnus.edu.vn

ThS. Chu Thị Hồng Huyền

Giảng viên

0972769636

huyencth@tnus.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Hồng Viên

Giảng viên

0943388753

viennth@tnus.edu.vn

ThS. Nguyên Thu Hường

Giảng viên

0989662798

huong.nt@tnus.edu.vn

ThS Trần Thị Ngọc Hà

Giảng viên

0986060908

ha.ttn@tnus.edu.vn

Bộ môn Quản lý Tài nguyên

TS. Kiều Quốc Lập

Trưởng bộ môn

0985281380

lapkq@tnus.edu.vn

ThS. Nguyễn Thu Huyền

Phó bộ môn

0914569251

huyen_nt@tnus.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Phương Mai

Giảng viên

0912710068

maintp@tnus.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Giảng viên

0986052172

ntt_thuy@tnus.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Bích Hạnh

Giảng viên

0989206759

hanhntb@tnu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

01697684184

hongpy.89@gmail.com

ThS.Nguyễn Thị Bích Liên

Giảng viên

0974693652

bichliendhkh@gmail.com

Bộ môn Địa lí

TS. Đỗ Thị Vân Hương

Trưởng bộ môn

0917758595

huongdtv@tnus.edu.vn

ThS. Phạm Thị Hồng Nhung

Phó bộ môn

0986052172

nhungpth@tnus.edu.vn

TS.GVC. Hoàng Bích Ngọc

Giảng viên

02803501444

ngochb@tnus.edu.vn

ThS. Chu Thành Huy

Phó trưởng khoa

0945374116

huyct@tnus.edu.vn

ThS. Trần Hoàng Tâm

Giảng viên

0912479376

tamth@tnus.edu.vn

ThS. Dương Kim Giao

Giảng viên

0985987135

giaodk@tnu.edu.vn

ThS. Vũ Thị Phương

Giảng viên

0974942559

vuphuong1987.dhkh@gmail.com

ThS. Phan Phạm Chi Mai

Giảng viên

0912710068

phanphamchimai87@gmail.com

CN. Nguyễn Quang Huy

Giảng viên

0985568123

thohanbac3tren7@gmail.com


Khoa Tài Nguyên & Môi trường

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 839631
Trong ngày: 21
Đang online: 7