Tin nổi bật

Xem tất cả...

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Khoa Tài nguyên và Môi trường được thành lập năm 2009 với tên khoa ban đầu là Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất , cho đến nay quy mô đào tạo của khoa ngày một tăng, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng ngày một được cải thiện, và có nhiều đóng góp cho công tác đào tạo, NCKH của trường Đại học Khoa học Thái Nguyên và nhiều địa phương.

Các nghiên cứu của giảng viên trong Khoa khá đa dạng, tập trung nhiều vào các  hướng nghiên cứu khác nhau: Cải tạo và xử lý ô nhiễm nước, đất; Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường từ các hoạt động của con người; Nghiên cứu và triển khai ứng dụng Than sinh học; Xử lý nước thải ô nhiễm; Nghiên cứu khả năng chi trả dịch vụ môi trường rừng, đánh giá khả năng hấp thụ cacbon rừng; Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường (miền núi, đồng bằng, trung du, lưu vực sông, đới bờ biển….); Bản đồ - GIS và ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường, Giáo dục truyền thông môi trường...

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐƯỢC CÔNG BỐ


STT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Tên các tác giả

Năm công bố

Tạp chí quốc tế

1

Indicators to measure sustainability of soil environment-a case stydy in MuongBu resettlement area in MuongLa district, SonLa province, VietNam,

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук

Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất

2012

2

North Vietnam Villagers Develop Strategies to Help Combat Global Warming and Improve Household Health; Results of First 18 months Of Village Biochar Program

International Biochar initiative, Join IBI

Mai Thị Lan Anh

2013

3

North of VietNam villages lead the way in the use of biochar; building on an indigenous knowledge base

International Biochar initiative, Join IBI

Mai Thị Lan Anh

2013

4

Combination of ozone and ceramic raschig ring to improve efficiency of treatment of landfill leachate 

Asian Journal of Chemistry (SCIE, Q4) 26 (10), 3105-3108

Van Huu Tap, Trinh Van Tuyen, Nguyen Hoai Chau, Dang Xuan Hien

2014

5

Organic matter and water management strategies to reduce methane and nitrous oxide emissions from rice paddies in Vietnam 

Agriculture, Ecosystems and Environment (SCI, Q1) 196, 137-146

Arjun Pandey, Van Trinh Mai, Duong Quynh Vua, Thi Phuong Loan Bui, Mai Thi Lan Anh, Lars Stoumann Jensena, Andreas de Neergaard

2014

6

Ceramic raschig rings – improving removal of organic compounds from landfill Lleachate by ozonation (O3/H2O2) 

Ozone: Science & Engineering (SCI, Q2) 37 (1), 22–28

Van Huu Tap, Trinh Van Chuyen

2014

7

基于GIS的森林景观保存值评价研究中的熵模型模拟

Geography and Geo-Information Science

Kiều Quốc Lập

2014

8

Application of Regression Analysis for Ozone and Catalytic Ozonation of Organic Compounds from Landfill Leachate with Ceramic Raschig Rings and Natural Manganese Ore 

Ozone: Science & Engineering (SCI, Q2) 38 (2), 133-142

Van Huu Tap, Trinh Van Chuyen

2015

9

Indigenous knowledge of H’Mong people for genetic diversity conservation of medical plants in Ba Be National Park area, Bac Kan province

Socio-Economic and Environmental Issues in Development Vi Thuy Linh, Tạ Mai Phương, Nguyen Đang Tung, 2015

10

Treatment of dormitory and aquaculture wastewater by using aquatic plants (cilantro, hyacinth and spinach)

ARPN Journal of Agricultural and Biological Science

Van Huu Tap

2016

11

Application of GIS and Remote Sensing For Researching Land and Surface Water Resources in the Basin Of Son La Hydropower Plant

Imperial Journal of Interdisciplinary Research

Van Huu Tap

2016

12

Study of the ability to grow, develop and absorb heavy metals (cd, pb, as, zn) of reeds (phragmites australis) in different soil environment

Imperial Journal of Interdisciplinary Research

Van Huu Tap

2016

13

Investigation of the Essential Oil Extraction Capacity from Citrus Fruit Peels for Removing Porous Carbon from Plastic Waste.

Imperial Journal of Interdisciplinary Research

Van Huu Tap

2016

14

Biochar Treatment and its Effects on Rice and Vegetable Yields in Mountainous Areas of Northern Vietnam

International Journal of Agricultural and Soil Science

Mai Thi Lan Anh

2016

15

Biochar use for climate-change mitigation in rice cropping systems

Journal of Cleaner Production

Mai Thi Lan Anh

2016

16

Quantifying the greenhouse gas reduction benefits of utilising straw biochar and enriched biochar

Energy Procedia

Mai Thi Lan Anh

2016

17

Removing ammonium from water using modified corncob-biochar 

Science of The Total Environment (SCI, Q1) 579 (1), 612-619

Thi Mai Vua,, Van Tuyen Trinh, Dinh Phuong Doan, Huu Tap Van, Tien Vinh Nguyen, Saravanamuthu Vigneswarane, Huu Hao Ngo

2017

18

Research to Develop Integrated Solutions to Improve Environmental Soil of Tea in Tancuong Area Thainguyen Province Vietnam after 50 Years Exploitation and Using

"Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR). "

Ngo Văn Gioi

2017

19

Ammonium removal from aqueous solutions by fixed-bed column using corncob-based modified biochar 

Environmental Technology (SCI, Q2) , 39-21

Lan Huong Nguyen, Thi Mai Vu, Thi Trinh Le, Van Tuyen Trinh, Thi Pha Tran, Van Huu Tap

2017

20

Investigation of the Factors Affecting On the Growth and Development Capacity of Melaleuca Leucadendra and Melaleuca Cajuputi in Semi-Flooded Area in Son La Hydropower

Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR).

Van Huu Tap

2017

21

Assessing the Vulnerability Due to Climate Change in Binh Minh Ward, Lao Cai City, Lao Cai Provine

American Journal of Environmental Engineering and Science

Van Huu Tap

2017

22

Using Robust Statistics, Exploring Document Analysis and Gis for Defining and Localizing Geochemical Anomalies-Case Study in Sin Quyen Copper Mine, Lao Cai Province, Viet Nam

Current Research in Geoscience

Kiều Quốc Lập, Văn Hữu Tập

2017

23

Using Aquatic Plants for Pig Wastewater Treatment After Primary Removal by Biogas Process

International Journal of Biological and Environmental Engineering 1 (1), 5-9

Thi Pha Tran, Van Huu Tap, Thi Huyen Trang Dao, Thi Thu Hang Phan

2018

24

Immobilization of heavy metals in contaminated soil after mining activity by using biochar and other industrial by-products: the significant role of minerals on the biochar surfaces 

Environmental Technology (SCI, Q1) , 16

Van Minh Dang, Stephen Joseph, Van Huu Tap, Mai Thi Lan Anh, Thi Minh Hoa Duong, Simon Weldon, PaulMunroe, David Mitchell, Sarasadat Taherymoosavi

2018

25

Residual Organic Compound Removal from Aqueous Solution Using Commercial Coconut Shell Activated Carbon Modified by a Mixture of Seven Metal Salts

Water, Air, & Soil Pollution (SCI, Q2) , 229:292

Huu Tap Van, Thi Thu Phuong Bui, Lan Huong Nguyen

2018

26

Characteristics and mechanisms of cadmium adsorption onto biogenic aragonite shells-derived biosorbent: Batch and column studies

Journal of Environmental Management (SCI, Q1)

Huu Tap Van, Lan Huong Nguyen, Nguyen Van Dang, Xuan Hoan Nguyen, Thanh Hai Nguyen, Tien Vinh Nguyen, Saravanamuth Vigneswaran, Jörg Rinklebe, Hai Nguyen Tran

2018

27

Applying Activated Carbon Derived from Coconut Shell Loaded by Silver Nanoparticles to Remove Methylene Blue in Aqueous Solution 

Water, Air, & Soil Pollution (SCI, Q2) , 229:393

Huu Tap Van, Thi Minh Phuong Nguyen, Vu Xuan Hoa, Vu Thi Thao, Tien Vinh Nguyen, Lan Huong Nguyen

2018

28

Immobilization of heavy metals in contaminated soil after mining activity by using biochar and other industrial by-products: the significant role of minerals on the biochar surfaces 

Environmental Technology (SCI, Q1) , 16

Van Minh Dang, Stephen Joseph, Van Huu Tap, Mai Thi Lan Anh,Thi Minh Hoa Duong, Simon Weldon, PaulMunroe, David Mitchell, Sarasadat Taherymoosavi

2018

29

The role of local people in forest management and development in Vo Nhai district, Thai Nguyen Province

Socio-Economic and Environmental Issues in Development , 815-824

Nguyễn Thị Phương Mai

2018

Tạp chí trong nước

1

 Đánh giá mức độ bền vững ở các khu TĐC Nà Nhụng và Tiến Sơn ở tỉnh Sơn La

 Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

 Ngô Văn Giới

 2009

2

 Những yếu tố hạn chế sản xuất nông nghiệp trên đất dốc ở Sơn La và các giải pháp khắc phục

 Tạp chí các khoa học về Trái đất

 Ngô Văn Giới

2009 

3

 The mannagement situation and use of pesticide by intensive flower production in Tay Tuu commune, Tu Liem district

 Kỳ yếu hội thảo: Asia pacific meeting on Animal, Plant & Microbial Toxins

 Nguyễn Thị Tuyết, Phí Hùng Cường

 2009

4

 Tác động của làng nghề tái chế kim loại Tống Xá, xã Yên Xã, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến môi trường nước

 Tạp chí Khoa học và Công nghệ-TNU 53 (5), 19-24

 Lê Văn Thiện, Nguyễn Thị Tuyết

2009 

5

 Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên

 Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

 Nguyễn Thị Nhâm Tuất

 2010

6

 Nghiên cứu chỉ thị đánh giá tính bền vững cho tài nguyên đất tại một số khu tái định cư ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

 Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

 Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất

 2011

7

 Xây dựng mô hình phân loại, thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt tại các hộ gia đình, ở tổ 7, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

 Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

 Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Đông

2011 

8

 Nghiên cứu hiện trạng xử lý nước thải và đề xuất công nghệ cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

 Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

 Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới

2011 

9

 Nghiên cứu hiện trạng xử lý nước thải và đề xuất công nghệ cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

 Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

 Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới

 

10

 Hiện trạng và một số giải pháp cho việc quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đất của tỉnh Sơn La

 Tạp chí nghiên cứu phát triển bền vững

 Ngô Văn Giới, Lương Thị Hồng Vân

 

11

 Xây dựng bộ chỉ thị để đánh giá tính bền vững môi trường đất (nghiên cứu điển hình tại khu tái định cư Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)

 Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam

 Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất

 

12

Xây dựng bộ chỉ thị để đánh giá tính bền vững môi trường đất (nghiên cứu điển hình tại khu tái định cư Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)

Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam

Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất

 

13

Thực trạng khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên vùng đầm phá tỉnh Bình Định

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Nguyễn Thu Huyền

2011

14

Hiện trạng và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Công ty Xi măng Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Nguyễn Thu Huyền

2011

15

Đánh giá ảnh hưởng của nước thải từ một số nhà máy đến chất lượng nước mặt và con người tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Ngô Văn Giới

2011

16

Nghiên cứu tiền xử lý làm giảm COD và màu nước rỉ rác bãi chôn lấp rác bằng quá trình keo tụ

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Văn Hữu Tập

2011

17

Kết hợp keo tụ và fenton xử lý các thành phần hữu cơ trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ,-TNU 96 (8), 261-265

Văn Hữu Tập, Nguyễn Thị Tuyết, Mai Thị Lan Anh, Chu Thị Hồng Huyền

2011

18

Áp dụng quá trình ozon hoá làm giảm hàm lượng các chất hữu cơ khó phân huỷ trong xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn

Tạp chí Phân tích hoá, lý và sinh học

Văn Hữu Tập

2011

19

Treament of leachate by combining PAC and UV/O3 process

Journal of Vietnamese Environmen

Văn Hữu Tập

2011

20

Nghiên cứu tiền xử lý làm giảm COD và màu nước rỉ rác bãi chôn lấp rác bằng quá trình keo tụ

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

 

Văn Hữu Tập

2011

21

Đánh giá hiệu quả mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Tap chí Nghiên cứu phát triển bền vững

Văn Hữu Tập

2011

22

Đánh giá khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại Công ty cổ phần Đúc Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Hồng Viên

2011

23

Lượng giá giá trị môi trường tại khu du lịch Hồ Núi Cốc

Tạp chí Kinh tế môi trường

Nguyễn Thị Đông

2011

24

Biến động hàm lượng một số chất dinh dưỡng trong đất nông nghiệp tại khu tái định cư Mường Bú huyện Mường La tỉnh Sơn La

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Ngô Văn Giới, Trần Thị Ngọc Hà

2011

25

Kết hợp keo tụ và fenton xử lý các thành phần hữu cơ trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ,-TNU 96 (8), 261-265

Văn Hữu Tập, Nguyễn Thị Tuyết, Mai Thị Lan Anh, Chu Thị Hồng Huyền

2011

26

Ảnh hưởng của nồng độ 2,4D đến các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của phôi gà.

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Chu Thị Hồng Huyền

2011

27

Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và chỉ số liều lượng rủi ro của chì (Pb) từ gạo tại một số làng nghề tái chế kim loại tỉnh Bắc Ninh

Tạp chí KHCN Việt Nam

Mai Thị Lan Anh

2012

28

Đánh giá chất lượng than sinh học sản xuất từ một số loại vật liệu hữu cơ phổ biến ở miền bắc Việt Nam

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Mai Thị Lan Anh

2012

29

Nghiên cứu động thái của một số yếu tố môi trường đất trong ruộng lúa vụ mùa dưới các hình thức quản lý nước và phân hữu cơ khác nhau

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mai Thị Lan Anh

2012

30

Đánh giá khả năng tích lũy cacbon tại rừng phòng hộ hồ núi cốc, khu vực xã Phúc Triù, thành phố Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Nguyễn Thị Đông

2012

31

Ứng dụng mô hình Meti-lis tính toán phát tán một số chất gây ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông và công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, dự báo tới năm 2020

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Ngô Văn Giới

2012

32

Đánh giá thực trạng và tiềm năng khai thác năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Ngô Văn Giới

2012

33

Thị trường carbon và triển vọng tại Việt Nam

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Vi Thuỳ Linh

2012

34

Phân tích cơ hội tham gia chương trình REDD cho người dân vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Vi Thuỳ Linh

2012

35

Ảnh hưởng của FSH đến các chỉ tiêu sinh lý, sinh hoá máu và sự sinh sản của tế bào tinh hoàn gà.

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Chu Thị Hồng Huyền

2012

36

Dư lượng nitrat (NO3-), kim loại nặng Asen (As), Chì (Pb)và Cadimi (Cd) trong rau cải ngồng trồng tại khu vực xóm Đông, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ-TNU 96 (8), 273-277

Nguyễn Thị Tuyết

2012

37

Đánh giá hiện trạng nước thải làng nghề Miến Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí phân tích hóa, lý và sinh học 17 (1), 51-54

Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Bảo Trung

2012

38

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mô hình sinh thái rừng phòng hộ ven hồ Hòa Bình đến một số tính chất đất tại tiểu khu 54 lòng hồ sông Đà và khoảnh 3 xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Tạp chí Khoa học và công nghệ, ĐHTN, 112 (12/2), 201-205

Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Oanh

2013

39

Đặc điểm hóa sinh học của một số yếu tố môi trường đất lúa tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Mai Thị Lan Anh, Stephen Joseph, Lukas Van Zwieten, Hoàng Trung Kiên, Hoàng Lâm, Văn Hữu Tập

2014

40

Đánh giá khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn tại Công ty cổ phần Đúc Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Hồng Viên

2014

41

Di dân và vấn đề bảo tồn thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Cúc Phương

Tạp chí Khoa học và công nghệ -TNU

Nguyễn Thị Hồng Viên

2014

42

Bước đầu nghiên cứu xử lí nước rỉ rác bãi chon lấp chất thải rắn bằng tác nhân O3 và UV/O3

Tạp chí Khoa học và công nghệ

Văn Hữu Tập

2014

43

Ảnh hưởng của một số loại phân bón hữu cơ vi sinh đến năng suất, chất lượng chè vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học đất

Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất, Nguyễn Viết Hiệp, Nguyễn Minh Hưng

2014

44

Đánh giá hiện trạng môi trường đất trồng chè tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học đất

Ngô Văn Giới

2014

45

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ định hướng xử dụng đất nông nghiệp tại cụm xã Sa Pả- Tả Phìn huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

Tạp chí Khoa học đất

Kiều Quốc Lập, Ngô Văn Giới

2014

46

Đánh giá vai trò lâm nghiệp cộng đồng tại xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Tạp chí Khoa học &Công nghệ-TNU

Nguyễn Thị Đông

2014

47

Cơ sở kinh tế - kỹ thuật của công nghệ không đốt để xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khóa Trung ương Thái Nguyên

Tạp chí Kinh tế Môi trường

Nguyễn Thu Huyền, Ma Trung Sơn

2015

48

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU

Nguyễn Thị Hồng Viên

2016

49

Đánh giá hiện trạng lâm nghiệp cộng đồng tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU

Nguyễn Thị Hồng Viên

2016

50

Xây dựng bản đồ cacbon rừng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU

Nguyễn Thị Đông, Trần Thị Ngọc Hà

2016

51

Alalysis biochar properties made from sawdust and its effect to brassica rapa chinensis seeds

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU

Mai Thị Lan Anh

2016

52

Đánh giá tải lượng một số chất ô nhiễm môi trường không khí từ hoạt động giao thông tại 1 số tuyến đường chính của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - TNU

Ngô Văn Giới, Nguyễn Thị Nhâm Tuất

2016

53

Biến động cảnh quan huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Khoa học Đất

Ngô Văn Giới

2016

54

Đánh giá thích nghi sinh khí hậu, thổ nhưỡng phục vụ phát triển bền vững cây chè tỉnh Thái Nguyên

Khoa học Đất

Đỗ Thị Vân Hương, Ngô Văn Giới

2016

55

Xử lý nước rỉ rác sau quá trình keo tụ và ozon bằng bùn hoạt tính theo mẻ (SBR)

Tạp chí môi trường

Văn Hữu Tập

2016

56

Đánh giá nguồn nguyên liệu sản xuất than sinh học (Biochar) và tro bay và nhu cầu xử lý đất ô nhiễm kim loai nặng do khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU

Văn Hữu Tập, Mai Thị Lan Anh

2017

57

Xem xét các tác động đến hệ sinh thái trong quá trình xây dựng và vận hành cảng Vân Phong

Tạp chí Tài Nguyên và Môi trường-

Văn Hữu Tập

2017

58

Nghiên cứu sử dụng tro bay và apatit để xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng do khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học đất-Hội Khoa học đất Việt Nam

Văn Hữu Tập, Mai Thị Lan Anh, Hoàng Trung Kiên

2017

59

Xử lý amoni ( - N) trong nước ô nhiễm bằng than sinh học thông qua mô hình hấp phụ động

Tạp chí Khoa học đất-Hội Khoa học đất Việt Nam

 

Văn Hữu Tập

2017

60

Nghiên cứu sử dụng vỏ trai cánh mỏng (Cristaria bialata) để hấp phụ phốt pho (PO43-) trong nước thải ô nhiễm

Tạp chí Khoa học đất-Hội Khoa học đất Việt Nam

Văn Hữu Tập

2017

61

Ô nhiễm kim loại nặng trong đất sau khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ chì kẽm làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học đất-Hội Khoa học đất Việt Nam

Văn Hữu Tập, Mai Thị Lan Anh

2017

62

Hiện trạng và giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU

Ngô Văn Giới

2017

63

Nghiên cứu biến động và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010 – 2015 tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU

Ngô Văn Giới

2017

64

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn-Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Ngô Văn Giới

2017

65

Biến động kiến thức bản địa của người Thái trong canh tác đất dốc ở vùng ven thành phố Sơn La

Tạp chí Khoa học đất-Hội Khoa học đất Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Viên, Ngô Văn Giới

2017

66

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn nông nghiệp tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Tạp chí Khoa học đất 51, 28-32

Nguyễn Thị Tuyết, Ngô Văn Giới

2017

67

Đánh giá độ nhạy cảm xói mòn của cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai"

Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU

Kiều Quốc Lập

2017

68

Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Tạp chí Khoa học và Công nghệ-TNU 163 (3/2), 135-140

 

Nguyễn Thị Tuyết

2017

69

Đánh giá vai trò lâm nghiệp cộng đồng tại xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Khoa học và công nghệ -TNU 188 (12/1), 89-95

Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Phương Mai, Trần Thị Lệ Hằng

2018

70

Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên ngành QLTNMT tại khu vực Trung du miền núi Bắc bộ

Kỷ yếu Khoa học Quốc gia: Trải đất - Mỏ - Môi trường bền vững , 99-103

Ngô Văn Giới, Kiều Quốc Lập

2018

71

Phân Tích Được - Mất Khi Xây Dựng Sân Golf Lotus, Bán Đảo Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Tạp chí KH&CN Đại học Thái Ngyên 181 (05), 25-30

Lê Thanh Huyền, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Văn Hữu Tập, Ngô Trà Mai, Nguyễn Thị Thúy Hằng

2018

72

Nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni bằng tro bay trên mô hình cột

Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU 190 (14), 135-140

Văn Hữu Tập, Nguyễn Thị Tuyết, Hoàng Thị Bích Hồng

2018

73

Nghiên cứu xử lý amoni (NH4+ -N) trong nước bằng than sinh học biến tính HNO3

Tạp chí Khoa học và Công nghệ -TNU 188 (12/2), 67-71

Nguyễn Thị Tuyết, Văn Hữu Tập, Nguyễn Duy Thành

2018

74

Bước đầu thử nghiệm sử dụng ảnh viễn thám (MODIS) xác định độ nhiễm mặn cho 4 tỉnh ven biển đồng bằng Bắc bộ

Tạp chí KH&CN Đại học Thái Ngyên 178 (2), 3-7

Ngô Trà Mai, Kiều Quốc Lập

2018

75

Nghiên cứu xây dựng chiến lược quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai đến năm 2030

Kỷ yếu Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 10 , 610-615

Kiều Quốc Lập

2018

76

Nghiên cứu xây dựng chiến lược quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai đến năm 2030

Kỷ yếu hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ 10

Kiều Quốc Lập

2018

77

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng mô hình dự báo sản lượng chè của tỉnh Thái Nguyên

Kỷ yếu khoa học quốc tế về ứng dụng GIS và viễn thám

Hoàng Văn Tâm, Kiều Quốc Lập

2018

78

Ứng dụng GIS trong nghiên cứu đánh giá độ nhạy cảm xói mòn cảnh quan khu vực miền núi Sa Pả - Tả Phìn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Kỷ yếu khoa học quốc tế về ứng dụng GIS và viễn thám

Kiều Quốc Lập

2018

79

Xây dựng mô hình quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Quảng Bạch, huyện chợ đồn, tỉnh Bắc Kạn

Khoa học và công nghệ _TNU

Nguyễn Thị Hồng Viên, Chu Thị Hồng Huyền

2018

80

Giáo Dục Nâng Cao Nhận Thức Cho Sinh Viên Ký Túc Xá Đại Học Khoa Học, Đại Học Thái Nguyên Về Bảo Vệ Môi Trường

Tạp chí Nghiên cứu địa lý nhân văn 1 (20), 56-60

Nguyễn Thị Hồng Viên

2018

Khoa Tài Nguyên & Môi trường

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1212890
Trong ngày: 173
Đang online: 24