Tin nổi bật

Xem tất cả...
Tuyển sinh đại học ngành Khoa học Môi trường - Tại Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất
[ 11/07/2017 00:00 AM | Lượt xem: 1640 ]

Trình độ đào tạo: Đại học

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mã ngành: D440301

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Vật lí, Hóa học; 
Toán, Hóa học, Sinh học; 
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
Toán, Tiếng Anh, Hóa học

Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi học xong chương trình này người học có đủ kiến thức và kỹ năng làm việc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như quản lý môi trường, công nghệ môi trường và các lĩnh vực phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu. Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Có đủ kiến thức Tiếng Anh để đọc các tài liệu chuyên ngành môi trường phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học. Có hiểu biết sâu các kiến thức khoa học về cơ sở ngành môi trường: ô nhiễm môi trường, quan trắc môi trường, phân tích môi trường, đánh giá tác động môi trường, công nghệ môi trường, đa dạng sinh học, quản lý môi trường, kinh tế môi trường, giáo dục môi trường, quy hoạch môi trường.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên ra trường có thể công tác tại: Các khoa môi trường ở các trường Đại học. Các bộ và sở quản lý hành chính: Bộ (sở) tài nguyên môi trường, Bộ (sở) ông thương, Bộ (sở) khoa học và công nghệ. Tổng cục (chi cục) môi trường, Cục y tế môi trường, Tổng cục (chi cục) cảnh sát môi trường, quỹ môi trường, phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện, phòng địa chính môi trường cấp xã… Các đơn vị chuyên về môi trường khác: Trung tâm quan trắc môi trường, trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ thuộc sử khoa học và công nghệ, trung tâm giáo dục môi trường, trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường, phòng môi trường thuộc các bộ nông nghiệp, lâm nghiệm, xây dựng, giao thông, kế hoạch đầu tư… Các viện nghiên cứu: Viện công nghệ môi trường, viện chiến lược và chính sách môi trường, viện môi trường nông nghiệp, viện hoá học, viện khoa học vật liệu, viện thuỷ lợi… Các cơ sản xuất, các khu công nghiệp, các trung tâm tư vấn môi trường…. Các tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực môi trường.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin11Giải tích B
2Tư tưởng Hồ Chí Minh12Hóa đại cương
3Đường lối CM của Đảng CSVN13Hóa phân tích
4Phương pháp luận NCKH14Vật lý đại cương 1
5Pháp luật đại cương15Xác suất thông kê
6Tiếng Anh  116Hóa  hữu cơ
7Tiếng Anh 217Hóa keo
8Tiếng Anh 318Giáo dục thể chất
9Đại số tuyến tính & hình giải tích B19Giáo dục quốc phòng
10Tin học đại cương  
Khối kiến thức  ngành/chuyên ngành
1Các khoa học trái đất16Thực tế chuyên môn 1
2Hệ thông tin địa lý17Phương pháp phân tích môi trường
3Cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường18Công nghệ môi trường
4Khoa học môi trường đại cương19Quan trắc môi trường
5Địa chất môi trường  20Mô hình hóa Môi trường
6Cơ sở môi trường đất   21Quản lý chất thải nguy hại
7Quản lý môi trường22Sinh học đại cương
8Đánh giá tác động Môi trường23Sinh thái môi trường
9Đa dạng sinh học24Cơ sở sinh thái cảnh quan
10Ô nhiễm môi trường25Bản đồ học đại cương
11Vi sinh môi trường26Cơ sở viễn thám
12Độc học môi trường27Thanh tra môi trường
13Tiếng Anh chuyên ngành môi trường28Kinh tế môi trường
14Hóa môi trường29Quy hoạch môi trường
15Giáo dục môi trường30Thực tế chuyên môn 1
Chuyên ngành Quản lý Môi trường
1Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường7Dân số và Môi trường
2Sản xuất sạch hơn8Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững
3Hệ thống quản lý môi trường9Sử dụng & bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước
4Đánh giá nhanh môi trường10Quản lý lâm nghiệp cộng đồng
5Kiểm toán môi trường11Chi trả dịch vụ hệ sinh thái
6Tai biến môi trường  
Chuyên ngành Công nghệ Môi trường
1Kỹ thuật xử lý nước cấp6Kỹ thuật xử lý nước thải 
2Kiểm soát ô nhiễm không khí7Kiểm soát ô nhiễm không khí trong nhà
3Công nghệ xử lý chất thải rắn8Xử lý chất thải công nghiệp
4Sản xuất sạch hơn9Công nghệ sinh học xử lý nước thải và chất thải rắn
5Lượng giá tài nguyên môi trường và môi trường10Giao thông và môi trường
Chuyên ngành Kinh tế Môi trường
1Kinh tế học sinh thái 6Kinh tế môi trường và chính sách
2Giám sát các bon rừng 7Kinh tế nông nghiệp
3Chi trả dịch vụ môi trường8Kinh tế khai thác vùng ven bờ
4Lượng giá môi trường9Kinh tế học biến đổi khí hậu
5Kinh tế tài nguyên10Du lịch sinh thái
Thực tập tốt nghiệp
Khoá luận TN hoặc HP thay thế
Chuyên ngành Quản lý Môi trườngChuyên ngành Công nghệ Môi trường
1Ứng dụng GIS trong nghiên cứu môi trường1Các quá trình và thiết bị môi trường
2Sinh thái môi trường đô thị và khu công nghiệp2Mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong không khí và nước
3Quản lý và sử dụng chất thải nông nghiệp3Hóa chất nông nghiệp và canh tác bền vững
Chuyên ngành Kinh tế môi trường
1Quản lí lâm nghiệp cộng đồng3Kinh tế chất thải
2Chính sách và thị trường các bon   

Nội dung một số học phần bắt buộc

Khoa học Môi trường đại cương

Học phần Khoa học môi trường đại cương cung cấp kiến thức chung có liên quan đến khoa học môi trường như khái niệm khoa học môi trường, các thành phần chính của môi trường, tài nguyên thiên nhiên, các nguyên lý sinh thái học vận dụng vào khoa học môi trường. Các kiến thức cơ bản của khoa học môi trường như ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường tài nguyên, dân số, lương thực, năng lượng và phát triển bền vững

Sinh thái môi trường

Học phần Sinh thái môi trường bao gồm những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về sinh thái học, lịch sử phát triển ngành sinh thái học và cấu trúc sinh thái học. Các nội dung về: Sinh thái học cá thể, Quần thể sinh vật, Quần xã sinh vật, Hệ sinh thái, Các vùng sinh thái chính trên trái đất và các vấn đề về Tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

Quản lý môi trường

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản lý môi trường, các công cụ thực hiện quản lý môi trường như luật pháp, chính sách, công cụ kinh tế, giáo dục truyền thông môi trường... từ đó biết vận dụng các công cụ này vào quản lý các môi trường cụ thể như quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, quản lý môi trường nông thôn và làng nghề

Đánh giá tác động môi trường

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đánh giá tác động môi trường. Cung cấp khả năng phân tích và phán đoán các tác động của dự án; trang bị các cộng cụ dùng để đánh giá tác động của dự án tới môi trường; Giúp cho người học có thể xây dựng và thẩm định được một báo cáo đánh giá tác động môi trường hoàn chỉnh.

Đa dạng sinh học

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng cơ bản về vai trò và giá trị của đa dạng sinh học, sự mất mát các loài và nguyên nhân mất mát các loài, đa dạng loài ở Việt Nam và suy thoái đa dạng sinh học ở VN, giá trị của ĐDSH, các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học, các phương pháp điều tra, giám sát ĐDSH

Ô nhiễm môi trường

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm. Sinh viên được học, tìm hiểu và nghiên cứu về các dạng ô nhiễm nước, không khí, đất, ô nhiễm biển và đại dương, ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm do chất thải rắn. Đồng thời sinh viên cần phải nắm biết được hiện trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam và trên Thế giới.

Độc học Môi trường

Học phần Độc học Môi trường bao gồm có nội dung chính sau: Những khái niệm cơ bản về độc học, nguyên tắc, cách phân loại chất nguy hại, những kiến thức về các dạng độc chất khác nhau, những kiến thức về nguy cơ của độc chất đối với sức khỏe, sự hấp thụ, phân bố đào thải các độc chất của cơ thể, đánh giá độ an toàn của độc chất, ảnh hưởng của môi trường bị ô nhiễm đến sức khỏe con người, bệnh tật.

Hóa học môi trường

Học phần này gồm các nội dung đại cương về Hóa học Môi trường, hóa học môi trường khí quyển, hóa học địa quyển, hóa học thủy quyển và các vòng tuần hoàn trong tự nhiên. Trang bị cho sinh viên các kiến thức về sự phát sinh và hành vi các chất ô nhiễm trong môi trường, tác động và các nguyên lý hoá học xử lý chất ô nhiễm

Phương pháp phân tích môi trường

Học phần này gồm các nôi dung: khái niệm về môi trường, phân tích môi trường, độ chính xác và độ tin cây của phép phân tích và một số phương pháp dùng trong phân tích môi trường: Phương pháp trắc quang, phương pháp điện hóa, phương pháp phân tích sắc kí.

Quan trắc môi trường

Học phần trình bày các khái niệm cơ sở và cơ bản về quan trắc môi trường và các kỹ năng cần thiết để thiết lập và vận hành chương trình quan trắc môi trường cho các đối tượng tự nhiên và các hoạt động kinh tế xã hội của con người. Nội dung học phần cũng đề cập tới quan trắc môi trường ở phạm vi toàn cầu và khu vực, các kỹ thuật quan trắc, kỹ thuật viễn thám cũng như các ví dụ ứng dụng thực tế.

Mô hình hóa môi trường

Học phần nay cung cấp cho sinh viên các  kiến thức chung về Mô hình hóa, những khái niệm cơ bản, các cách xây dựng mô hình và các phương pháp xây dựng các mô hình toán sinh thái.

Quản lý chất thải nguy hại

Học phần cung cấp quy trình quản lý chất thải nguy hại (Các cơ sở khoa học và thực tiễn, nguyên tắc thực hiện quy trình,…), cách thực hiện/kiểm soát/đánh giá quy trình quản lý chất thải nguy hại, các giải pháp phòng chống và giảm thiểu tác động của các chất thải nguy hại,…Sinh viên đi thực tế nhằm bổ cập những kiến thức thực tế về quản lý chất thải nguy hại nhằm giảm thiểu tác động xấu tới môi trường và sức khỏe con người.

Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường

Cung cấp kiến thức cơ bản về tiếp cận hệ thống và phương pháp phân tích hệ thống phục vụ cho quản lý môi trường và phát triển. Người học nắm được các kiến thức về hệ thống và phân tích hệ thống; nắm được các kỹ năng phân tích các hệ thống môi trường và phát triển và áp dụng các phân tích này phục vụ cho quản lý môi trường, đánh giá môi trường, xây dựng và quản lý các dự án phát triển, nghiên cứu và điều khiển các hệ thống môi trường theo hướng bền vững, phong tránh và ứng xử với tai biến và sự cố môi trường.

Sản xuất sạch hơn

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sản xuất sạch hơn, các  công cụ và phương pháp thực hiện sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Sau khi kết thúc môn học sinh viên có khả năng đánh giá và triển khai thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn hoặc tư vấn sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14000)

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để quản lý các vấn đề môi trường của các doanh nghiệp và các tổ chức một cách hệ thống, theo một phương thức mới – “tiếp cận đường ống”. Những nội dung chủ chốt của bộ tiêu chuẩn ISO 14000, cụ thể là nội dung tiêu chuẩn ISO14001, quá trình đánh giá vòng đời sản phẩm hay gián nhãn môi trường...

Chi trả dịch vụ môi trường

Nội dung học phần gồm: các khái niệm cơ bản về chi trả dịch vụ hệ sinh thái; luật pháp và chính sách về chi trả dịch vụ hệ sinh thái; cách thức đo đạc, đánh giá chi trả dịch vụ hệ sinh thái; cơ chế giám sát trong chi trả dịch vụ môi trường, cơ chế phân chia lợi ích trong chi trả dịch vụ môi trường. Đồng thời học phần cũng giúp sinh viên nghiên cứu chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam.

Kỹ thuật xử lý nước cấp

Học phần gồm những kiến thức cơ bản nhất về các quá trình, công nghệ xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp, kiến thức cả về lý thuyết và thực tế để tính toán thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì các công trình xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp.

Kiểm soát ô nhiễm không khí

Học phần này trang bị lý thuyết và kỹ năng thực hành về các phương pháp xử lý, giảm thiểu và phát tán ô nhiễm không khí, cụ thể là: tác nhân và nguồn gây ô nhiễm không khí, tác hại của ô nhiễm không khí tới con người, hệ sinh thái và các công trình, thiết bị lấy mẫu không khí, kỹ thuật lấy mẫu và phân tích mẫu khí, và các công nghệ kiểm soát và xử lý chất ô nhiễm không khí.

Công nghệ xử lý chất thải rắn

Học phần gồm các khái niệm, cơ sở khoa học quản lý chất thải rắn và cơ sở khoa học, cơ chế, quy trình các công nghệ xử lý chất thải rắn. Chương 1 trình bày các nội dung về công tác quản lý chất thải rắn ở Việt Nam, gồm hiện trạng chất thải rắn và các quy định cũng như các tồn tại của hệ thống quản lý chất thải rắn. Chương 2 phân tích phương pháp thiêu đốt trong xử lý chất thải rắn, gồm các nội dung về cơ sở lý thuyết của thiêu đốt và các kỹ thuật xử lý CTR bằng thiêu đốt. Chương 3 trình bày phương pháp chôn lấp chất thải rắn, gồm cơ sở lý thuyết và kỹ thuật chôn lấp cũng như việc giải quyết các vấn đề tồn tại của bãi chôn lấp (xử lý khí thải, nước rỉ rác và đóng của bãi). Chương 4 trình bày phương pháp ủ sinh học trong xử lý chất thải rắn (cơ sở lý thuyết, các chủng vi sinh vật sử dụng cho ủ sinh học và các kỹ thuật ủ sinh học chất thải rắn). Chương 5 trình bày phương pháp thu hồi tái chế một số loại chất thải rắn...

Khoa Tài Nguyên & Môi trường

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1212877
Trong ngày: 160
Đang online: 27