Tuyển sinh đại học ngành quản lý tài nguyên và môi trường - Tại Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất
[ 27/07/2016 00:00 AM | Lượt xem: 1365 ]

Trình độ đào tạo: Đại học

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mã ngành: D850101

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Toán, Vật lí, Hóa học; 
Toán, Hóa học, Sinh học; 
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
Toán, Tiếng Anh, Hóa học

Chỉ tiêu tuyển sinh: 100

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đào tạo đội ngũ Cử nhân khoa học có đủ kiến thức đa ngành về lĩnh vực quản lý, sử dụng và tái tạo tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường của trường Đại học Khoa học liên tục được cập nhật, nhằm tiếp cận những vấn đề cấp bách nhất về quản lý các loại tài nguyên (đất, nước, rừng, khoáng sản, và tài nguyên biển đảo), quản lý tổng hợp và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, quy hoạch phát triển bền vững lãnh thổ, quan trắc và đánh giá tác động môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường có nhiều cơ hội việc làm và có nhiều hướng lựa chọn cho vị trí công việc:

- Có thể làm việc tại các Cơ quan, Ban, Ngành từ Trung ương đến địa phương liên quan đến các lĩnh vực: Tài nguyên – môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Có thể làm việc tại những bộ phận liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý và khắc phục môi trường của các tập đoàn, tổng công ty, công ty, nhà máy, xí nghiệp;

- Có thể làm chuyên gia, cộng tác viên cho các Tổ chức quốc tế, Ban quản lý các dự án liên quan đến vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Có thể tham gia giảng dạy các môn học liên quan đến tài nguyên, môi trường ở các cấp học hoặc tiếp tục học tập ở các bậc học cao hơn: cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin4Đường lối CM của  Đảng cộng sản Việt Nam
2Tư tưởng Hồ chí Minh5Tiếng Anh (1,2,3)
3Tin học đại cương6Pháp luật đại cương
Kiến thức ngành/chuyên ngành
Kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành
1Các khoa học trái đất5Tài nguyên thiên nhiên
2Hệ thông tin Địa lý6Tài nguyên nhân văn
3Cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên7Địa lý Việt Nam
4Bản đồ học đại cương8Khoa học môi trường đại cương
Kiến thức cơ sở ngành
1Quản lý môi trường7Quản lý chất thải nguy hại
2Luật và chính sách môi trường8Cơ sở khoa học quản lý
3Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường9Quy hoạch nông thôn mới
4Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH10Ô nhiễm môi trường
5Công nghệ môi trường11Đánh giá tác động môi trường
6Quan trắc môi trường12Thực tế chuyên môn
Kiến thức chuyên ngành: Quản lý tài nguyên môi trường trong khai thác khoáng sản
1Nghiên cứu và dự báo định lượng tài nguyên khoáng sản4Cải tạo và phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản
2Khoáng chất công nghiệp5Tài nguyên khoáng sản Việt Nam
3Các quá trình tạo quặng6Kinh tế nguyên liệu khoáng
Kiến thức chuyên ngành: Quản lý tài nguyên môi trường đất và nước
1Quản lý lưu vực sông4Đất ngập nước
2Đánh giá thích nghi đất đai5Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
3Quản lý đất dốc bền vững6Nước sạch đô thị và nông thôn
Kiến thức chuyên ngành: Biến đổi khí hậu
1Kiểm soát ô nhiễm không khí4Mô hình hoá khí hậu khu vực
2Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu5Thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan
3Vi khí hậu và khí hậu ứng dụng6Khí hậu nông nghiệp

Nội dung một số học phần bắt buộc

Các khoa học Trái đất

Trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan đa dạng về trái đất như: câu trúc, các quá trình, các quyển và tương tác giữa chúng có ảnh hưởng tới môi trường.

Hệ thống thông tin Ðịa lý

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về viễn thám và GIS; Các kỹ năng thực hành cơ bản về giải đoán ảnh và xây dựng các bản đồ chuyên đề và các ứng dụng khác của GIS.

Cở sở sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về tài nguyên thiên nhiên, định hướng sử dụng hợp lí các loại tài nguyên thiên nhiên cho mục tiêu phát triển bền vững.

Tài nguyên thiên nhiên

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các dạng tài nguyên phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của loài người như tài nguyên khí hậu, đất, nước, rừng, biển, tài nguyên khoáng sản và năng lượng.

Địa lý Việt Nam

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ Việt Nam; Đặc điểm địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội Việt Nam trên cơ sở đó giúp sinh viên nhận thức được vấn đề phát triển kinh tế xã hội đất nước theo hướng bền vững và BVMT.

Khoa học Môi trường đại cương

Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về môi trường và những kiến thức cơ sở về các thành chủ yếu của môi trường Trái đất, các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường.

Quy hoach môi trường

Học phần cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về quy hoạch môi trường, đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường, phác thảo quy hoạch,...

Quản lý môi trường

Đại cương về quản lý môi trường, các công cụ luật pháp, chính sách, kinh tế, truyền thông và kỹ thuật quản lý đang được áp dụng trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội; đồng thời thông qua thực tế và seminar rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng thực hiện công tác quản lý môi trường .

Quản lý chất thải nguy hại

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về mối liên quan mật thiết giữa hoạt động sản xuất kinh tế với việc tạo ra các chất thải nguy hại tới môi trường và sức khoẻ con người, cách thực hiện/kiểm soát/đánh giá quy trình quản lý chất thải nguy hại, các giải pháp phòng chống và giảm thiểu tác động của các chất thải nguy hại,…

Quản lý tổng hợp tài nguyên & môi trường

Cung cấp cho sinh viên kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ, khối kiến thức chuyên sâu và đa dạng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường như: quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, tài nguyên biển.

Quy hoạch và chính sách sử dụng đất

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về hiện trạng, vai trò và tiềm năng của đất dốc trên thế giới và Việt nam; Quá trình xói mòn, thoái hóa đất và các giải pháp giảm thiểu; Các kỹ thuật canh tác bền vững trên đất dốc; Các kỹ thuật đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp; Tìm hiểu một số mô hình sử dụng đất dốc bền vững.

Ô nhiễm môi trường

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm. Sinh viên được học, tìm hiểu và nghiên cứu về các dạng ô nhiễm nước, không khí, đất, ô nhiễm biển và đại dương, ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm do chất thải rắn.

Đánh giá tác động môi trường

Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đánh giá tác động môi trường (ĐGTĐMT), trình tự thực hiện ĐGTĐMT, các phương dùng trong ĐGTĐMT và đánh giá tác động đến chất lượng môi trường

Tài nguyên khoáng sản Việt Nam

Môn học gồm 2 phần: Phần thứ nhất - cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái quát về địa chất, địa mạo Việt Nam; mối quan hệ giứa địa chất – địa mạo – khoáng sản. Phần thứ 2 – Những kiến thức về khoáng sản Việt Nam: Lịch sử hoạt động khoáng sản, đặc điểm các loại khoáng sản trong các nhóm khoáng sản phân theo nhu cầu sử dụng.

Kỹ thuật xử lý nước thải

Học phần này giúp sinh viên có được kiến thức tổng quan về các biện pháp xử lý nước thải, các phương pháp lý học xử lý nước thải, các phương pháp xử lý hóa học và hóa lý và các phương pháp sinh học.

Cải tạo và phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản

Cải tạo và phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản là môn học nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản ở Việt Nam cũng như những tác động môi trường của nó. Đồng thời, môn học cung cấp cho người học những kiến thức, kĩ năng cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản.

Quản lý lưu vực sông

Giới thiệu các nguyên tắc chung liên quan đếnchức năng của lưu vực và hỗ trợ quá trình raquyết định trong quản lý lưu vực; Các vấn đề trong quản lý lưu vực nhằm quản lýđầu nguồn áp dụng các nguyên lý kỹ thuật bảovệ đất, nước; Phân tích các chiến lược lập kế hoạch, quản lýlưu vực.

Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về hiện trạng, vai trò và tiềm năng của đất dốc trên thế giới và Việt Nam; Quá trình xói mòn, thoái hóa đất và các giải pháp giảm thiểu; Các kỹ thuật canh tác bền vững trên đất dốc; Các kỹ thuật đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp; Tìm hiểu một số mô hình sử dụng đất dốc bền vững.

Đánh giá thích nghi đất đai

Học phần có nội dung vừa tổng hợp, vừa mang tính ứng dụng và đưa công nghệ mới về đánh giá đất nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, nội dung cũng như phương pháp phân tích đánh giá thích nghi đất đai và ứng dụng của nó tại Việt Nam.

Cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về biến đổi khí hậu; Biến đối khí hậu toàn cầu; Nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu; Tác động của biến đổi khí hậu; Các kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu và Chiến lược giảm nhẹ và chiến lược thích ứng với BĐKH trên thế giới

Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu

Học phần bao gồm những nội dung về tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ sinh thái và đa dạng sinh học, đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, sức khỏe cộng đồng. Từ đó hướng đến chiếc lược giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu trên thế giới và đi sâu vào tìm hiểu hiện trạng chiến lược giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Khoa Tài Nguyên & Môi trường

(0208).3703.338
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1126820
Trong ngày: 207
Đang online: 23